Past Presidents
 /  Past Presidents
Year President Secretary
1919-20 W. W. Kennedy H. R. Marshall
1920-21 H. Newman H. R. Marshall
1921-22 H. Newman W. K. Battey
1922-23 W. Reid J. K. Maller
1923-24 Sir George Godfrey J. W. Maller
1924-25 Sir Frederick E. James A. C. Atkinson
1925-26 Sir Frederick e. James E. R. Horlock
1926-27 A. C. Wentworth Lewis E. R. Horlock
1927-28 Lt. Col. F. Barnardo N. C. Laharry
1928-29 H. E. Watson N. C. Laharry
1929-30 R. Frazer N. C. Laharry
1930-31 Sir Alfred H. Watson D. C. Ghosh
1931-32 D. C. Ghosh Col. C. G. Warren-Boulton
1932-33 A. T. Weston Col. C. G. Warren-Boulton
1933-34 C. G. Ashworth Col. C. G. Warren-Boulton
1934-35 Sir Ardeshir R. Dalal Col. C. G. Warren-Boulton
1935-36 D. J. Horn Col. C. G. Warren-Boulton
1936-37 Dr. A. C. Ukil Col. C. G. Warren-Boulton
1937-38 S. L. Boothroyd Col. C. G. Warren-Boulton
1938-39 B. M. Das C. A. Newbury
1939-40 Col. C. G. Warren-Boulton C. A. Newbury
1940-41 P.N. Mukherjee C. A. Newbury
1941-42 A. C. Austin W. Buchan
1942-43 Dr. S. K. Mitra W. Buchan
1943-44 W. J. Savage J. K. Deb
1944-45 N. C. Laharry N. R. Das Gupta
1945-46 N. C. Ghosh O. N. Jajodia
1946-47 D. Gladding O. N. Jajodia
1947-48 G. A. Dossani Saral Deb
1948-49 J. K. Biswas Saral Deb
1949-50 B. Matthews G. Basu
1950-51 J. K. Deb G. Basu
1951-52 Major S. C. Dutt K. U. Patel
1952-53 B. K. Rohatgi M. L. Dutt
1953-54 J. F. Barton Dr. K. C. Sarbadhikari
1954-55 G. Basu Dr. K. C. Sarbadhikari
1955-56 N. K. Mitra K. N. Mookerjee
1956-57 O. N. Jajodia K. N. Mookerjee
1957-58 K. U. Patel C. S. Mehta
1958-59 Saral Deb C. S. Mehta
1959-60 S. B. Bose N. N. Sen Gupta
1960-61 L. R. Patel Sisir Ghose
1961-62 B. F. Goodchild Sisir Ghose
1962-63 K. N. Mookerjee Abani Banerjee
1963-64 Dr. K. C. Sarbadhikari Abani Banerjee
1964-65 J. R. Modi B. S. Dua
1965-66 Akshoy Bose B. S. Dua
1966-67 C. S. Mehta N. B. Roy
1967-68 Sir James Lindsay N. B. Roy
1968-69 Sisir Ghose Milan Sen
1969-70 Bhaskar Mitter Milan Sen
1970-71 Kiran K. Roy Amitava Palchoudhuri
1971-72 Sookamal K. Ghose Prabhat. K. Rohatgi
1972-73 B. S. Dua (upto 18.11.72) B. P. Poddar (from 6.12.72) Prabhat. K. Rohatgi
1973-74 B. P. Poddar Tom D'sa
1974-75 Abani Banerjee Dr. S. C. Nandy
1975-76 S. C. Roy Dr. Mihir K. Mitter
1976-77 Milan Sen Dr. Mihir K. Mitter
1977-78 K. G. Dossani Arun K. Basu
1978-79 Dr. S. C. Nandy Satish Kapur
1979-80 Amitava Palchoudhuri Kanai Lall Dey
1980-81 Gobindlal Saraogi Subimal Ghosh
1981-82 Arun K. Basu Sujit K. De
1982-83 S. S. Kanoria B. N. Bhattacharjee
1883-84 B. N. Kapur Diptish Sen
1984-85 Milan Mookerjee V. K. Nevatia
1985-86 Subimal Ghosh M. P. Singh
1986-87 Dr. Mihir K. Mitter Prabir Chakravarti
1987-88 B. K. Khaitan Tapan Sinha
1988-89 Sujit K. De Dr. Dipak R. Sarbadhikari
1989-90 B. N. Bhattacharjee Rajan Viswanath
1990-91 Prabhat. K. Rohatgi Anshu Banerjee
1991-92 Satish Kapur Samar Saha
1992-93 Kanai Lall Dey Sushil Bagla
1993-94 Vinay Nevatia Pradip Chakravarti
1994-95 Prabir Chakravarti Chitrak Mitra
1995-96 Diptish Sen Kish Kapur
1996-97 D. D. Kothari Sutanu Ghosh
1997-98 Dr. Dipak R. Sarbadhikari Joyanta Chatterjee
1998-99 Ajay K. Rungta Partha Sadhan Bose
1999-00 K. K. Khemka J. K. Basu
2000-01 Dileep Rohatgi Santanu Chatterjee
2001-02 Anshu Bannerjee Ritwik Gupta
2002-03 Pravash Chandra Sengupta Dwaraka Prasad Agarwala
2003-04 Chirak Mitra Abhijit Kolay
2004-06 Vikram Somany Haladhar Dey
2005-06 Dr S K Sharma Purnendu Roychowdhury
2006-07 Sutanu Ghosh Hirak Ray
2008-09 Nandita Sen Heena Gorsia
2009-10 Dilip Sircar (up to 10.01.2010) Sutanu Ghosh (from 11.01 to 30.06.2010) Dr Ashoke Kumar Basu
2010-11 Sushil Kumar Bagla Sujata Pyne
2011-12 Om Prakash Malhotra Saumen Ray
2012-13 Abhijit Kolay Debashis Mitra
2013-14 Haladhar Dey Saumen Ray
2014-15 Ritwik Gupta Shantanu Deb Mookerjea
2016-17 Mrs. Nilima joshi Raj kumar Agarwal

Contact